Ласкаво просимо на наш сайт Вхід

Рада адвокатів міста Києва
Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури міста Києва
Центр стажування та підвищення
кваліфікації адвокатів

Загальний кодекс правил для адвокатів країн європейського співтовариства

У цьому кодексі приймаються такі визначення:

 • Держава реєстрації - що входить у Співдружність держава, де зареєстровано об'єднання адвокатів, членом якого є адвокат.
 • Держава перебування - будь-яка інша держава Співдружності, де адвокат займається професійною діяльністю.
 • Компетентний орган - професійна організація, зареєстрована в одній з країн Співдружності і здійснює контроль за виконанням адвокатами правил професійної етики та в разі необхідності накладає на них дисциплінарні стягнення.

I. Введення

1.1. Місце адвоката в суспільному житті

1.2. Сутність правил професійної етики

1.3. Мета прийняття даного кодексу

1.4. Застосування кодексу Ration personae

1.5. Застосування кодексу Ration materiae

1.6. Визначення

II. Загальні положення

2.1. Незалежність

2.2. Довіра і особиста порядність

2.3. Конфіденційність

2.4. Дотримання правил інших об'єднань адвокатів

2.5. Неприпустимі види діяльності

2.6. Особиста реклама

2.7. Інтереси клієнта

III. Відносини з клієнтами

3.1. Отримання вказівок і термін їх дії

3.2. Протиріччя інтересів

3.3. Pactum de quota litis

3.4. Регулювання розміру гонорарів

3.5. Попередня виплата гонорару

3.6. Розділ гонорарів з особами, які не є адвокатами

3.7. Юридична допомога

3.8. Кошти клієнта

3.9. Професійне страхування

IV. Взаємовідносини з судом

4.1. Застосовувані правила поведінки в суді

4.2. Чесне ведення розгляду

4.3. Дії у суді

4.4. Недостовірні або неправдиві відомості

4.5. Взаємовідносини з арбітрами та іншими працівниками судових органів

V. Взаємовідносини адвокатів

5.1. Дух корпоративної єдності

5.2. Співробітництво адвокатів різних держав Співтовариства

5.3. Взаємна листування адвокатів

5.4. Гонорари за рекомендацію

5.5. Відносини з протилежними сторонами

5.6. Заміна адвоката

5.7. Фінансові зобов'язання

5.8. Навчання молодих адвокатів

5.9. Вирішення спорів між адвокатами різних держав Співтовариства

1. Введення

1.1. Місце адвоката в суспільному житті

У будь-якому правовому суспільстві адвокату уготована особлива роль. Його обов'язки не обмежуються сумлінним виконанням свого обов'язку у межах закону. Адвокат має діяти в інтересах права в цілому, точно так само, як і в інтересах тих, чиї права і свободи йому довірено захищати; не лише виступати в суді від імені клієнта, а й надавати йому юридичну допомогу у вигляді порад і консультацій.

У зв'язку з цим на адвоката покладається цілий комплекс зобов'язань, як юридичного, так і морального характеру, які часто вступають у взаємне протиріччя і умовно підрозділяються на наступні категорії:

 • зобов'язання перед клієнтом;
 • перед судом та іншими органами влади, з якими адвокат контактує, виступаючи як довірена особа клієнта або від його імені;
 • перед іншими представниками даної професії в цілому і перед будь-яким з колег зокрема;
 • а також перед суспільством, для членів якого існування свободної незалежної професії поряд з дотриманням правових норм є найважливішою гарантією захисту прав людини перед особою державної влади та інших інтересів суспільства.

1.2. Сутність правил професійної етики

1.2.1. Правила професійної етики передбачають добровільне виконання їх тими, на кого поширюється їх дія з метою забезпечення виконання адвокатом своїх обов'язків так, як це прийнято в будь-якому цивілізованому суспільстві. Недотримання адвокатом цих правил карається аж до застосування до нього дисциплінарних санкцій.

1.2.2. Правила, якими керується будь-яке об'єднання адвокатів, походять від існуючих в ньому традицій. Вони також співвідносяться з умовами і характером завдань, що виконуються членами даної організації в межах судових і адміністративних процедур і з державним законодавством.

Вважається неможливим і небажаним як застосування даних правил поза їх загальним контекстом, так і їх застосування щодо будь-якого іншого комплексу правил, свідомо з ними не узгоджується.

Тим не менш, в більшості випадків в основі правил різних об'єднань адвокатів лежать одні й ті ж цінності та загальні для всіх положення.

1.3. Мета прийняття даного кодексу

1.3.1. Подальший розвиток інтеграції в рамках Європейського Співтовариства і розширення міжнародної діяльності адвокатів в країнах спільноти спричинили за собою необхідність розробки загальних правил, застосовних до діяльності адвокатів, як судових захисників, так і консультантів з юридичних питань, які займаються міжнародною практикою в країнах Співтовариства. Однією з цілей прийняття даного кодексу є також намагання полегшити утруднення, що виникають в результаті застосування т.зв. «Подвійний деонтології», як підкреслено у ст. 4 Директиви Європейського Співтовариства № 77/249 від 22.03.1977 р.

1.3.2. Організація, що виступає від імені юристів країн Європейського Співтовариства, пропонує, щоб положення, викладені в цьому кодексі:

 • були визнані чинними на основі консенсусу усіх об'єднань адвокатів країн Європейського Співтовариства;
 • були, як можна швидше, прийняті як підлягають виконанню відповідно до процедур, що регулюють міжнародну діяльність адвокатів, існуючими як у межах будь-якої держави окремо, так і усього Співтовариства в цілому;
 • приймалися до уваги в процесі перегляду національних деонтологічних правил і правил професійної практики з метою їх подальшого приведення до взаємній відповідності.

Справжнім висловлюється побажання, щоб тлумачення і застосування національних деонтологічних правил і правил професійної практики в міру можливості здійснювалося в майбутньому у відповідності до положень даного кодексу. Після прийняття положень цього кодексу як вступили в силу правил будь-який адвокат в процесі професійної діяльності зобов'язаний керуватися правилами об'єднання адвокатів, членом якого він є, по мірі їх відповідності положенням даного кодексу.

1.4. Застосування кодексу Ration personae

Нижченаведені правила підлягають виконанню адвокатами країн Європейського Співтовариства відповідно до Дірективи № 77/249 від 22.03.1977 р.

1.5. Застосування кодексу Ration materiae

Безвідносно до приведення деонтологічних правил і правил професійної практики в подальше взаємне відповідність нижченаведені правила повинні застосовуватися у сфері міжнародної діяльності адвоката, що здійснюється ним в рамках Європейського Співтовариства. Поняття «міжнародна діяльність"включає в себе:

а) усі професійні контакти адвокатів країн Співтовариства за винятком контактів, здійснюваних адвокатами однієї країни;

b) професійна діяльність адвоката однієї з країн Співдружності, здійснювана ним в іншій країні Співдружності незалежно від його фізичного перебування в цій країні.

1.6. Визначення

У цьому кодексі приймаються такі визначення;

 • Держава реєстрації - що входить у Співдружність держава, де зареєстровано об'єднання адвокатів, членом якого є адвокат.
 • Держава перебування - будь-яка інша держава Співдружності, де адвокат займається професійною діяльністю.
 • Компетентний орган - професійна організація, зареєстрована в одній з країн Співдружності і здійснює контроль за виконанням адвокатами правил професійної етики та в разі необхідності накладає на них дисциплінарні стягнення.

II. Загальні положення

2.1. Незалежність

2.1.1. Завдання, що виконуються адвокатом у процесі професійної діяльності, вимагають його абсолютної незалежності і відсутності будь-якого впливу на нього, пов'язаного, в першу чергу, з його особистою зацікавленістю або з тиском ззовні. Незалежне становище адвоката сприяє зміцненню в суспільстві довіри до процедур правосуддя і неупередженості суддів. Таким чином, адвокату варто уникати будь-якого ущемлення власної незалежності і не поступатися принципами професійного обов'язку заради інтересів клієнта, суду або інших осіб.

2.1.2. Адвокату слід зберігати незалежність, як при розгляді майнових спорів, так і непов'язаних з матеріальною зацікавленістю справ. Рада, отриманий клієнтом від адвоката, втрачає сенс, якщо останній дав її, керуючись міркуваннями власної вигоди, з будь-яких інших корисливих інтересів або під впливом тиску ззовні.

2.2. Довіра і особиста порядність

Довірчі відносини між адвокатом і клієнтом можуть виникнути лише у разі відсутності в останнього сумнівів щодо порядності, чесності та добросовісності адвоката.

2.3. Конфіденційність

2.3.1. Особливість професії адвоката полягає в тому, що він отримує від клієнта відомості, які той не стане повідомляти будь-якій іншій особі, а також іншу інформацію, яку йому слід зберігати в таємниці. Довіра до адвоката може виникати лише за умови обов'язкового дотримання ним принципу конфіденційності. Таким чином, конфіденційність є першорядним і фундаментальним правом та обов'язком адвоката.

2.3.2. Адвокат зобов'язаний однаковою мірою зберігати в таємниці як відомості, отримані ним від клієнта, так і інформацію про клієнта, надану йому в процесі надання послуг клієнту.

2.3.3. На обов'язок дотримання конфіденційності не поширюється дія строку давності.

2.3.4. Адвокат зобов'язаний вимагати дотримання конфіденційності від помічників і від будь-яких інших осіб, які беруть участь у наданні послуг клієнту.

2.4. Дотримання правил інших об'єднань адвокатів

Відповідно до законодавчих актів Співтовариства (зокрема з Директивою № 77/249 від 22.03.1977 р.) адвокат з іншої країни Співтовариства повинен керуватися правилами об'єднання адвокатів тієї країни Співтовариства, де він займається професійною діяльністю. Адвокати зобов'язані надавати інформацію про будь-які правила, які можуть перешкодити здійсненню ними професійної діяльності.

2.5. Неприпустимі види діяльності

2.5.1. З метою забезпечення незалежності адвоката при виконанні ним професійних обов'язків і у зв'язку з тим, що він є одним з учасників здійснення правосуддя, деякі види діяльності визнаються несумісними з його статусом.

2.5.2. Адвокат, який виступає в Державі перебування в ролі захисника або бере участь від імені клієнта в судовому розгляді, зобов'язаний діяти відповідно до положення про неприпустимих видах діяльності, що існує в Державі перебування.

2.5.3. Адвокат, який займається професійною діяльністю в Державі перебування і бажає взяти безпосередню участь в яких-небудь комерційних операціях або зайнятися на території Держави знаходження яких-небудь Іншим видом діяльності, не пов'язаної з юриспруденцією, зобов'язаний керуватися існуючим в цій державі положенням, що передбачає недопустимі для адвокатів види діяльності або заняття, несумісні з їх професійним статусом.

2.6. Особиста реклама

2.6.1. Адвокат не повинен займатися саморекламою або прагнути до широкої популярності, якщо це визнається неприпустимим. В інших випадках адвокат може займатися саморекламою або прагнути до широкої популярності лише у межах того, наскільки це визнано допустимим у правилах, якими він керується.

2.6.2. Заняття саморекламою вважається допустимим, у разі якщо адвокат, який допустив подібні дії з метою залучення потенційних клієнтів, здатний довести, що вищевказані дії були допущені ним у місцях, де вони визнані допустимими.

2.7. Інтереси клієнта

Керуючись нормами законодавства і правилами професійної етики, адвокат завжди зобов'язаний діяти в інтересах клієнта, які для нього завжди превалюють перед його власними та інтересами колег юристів.

III. Відносини з клієнтами

3.1. Отримання вказівок і термін їх дії

3.1.1. При здійсненні професійної діяльності адвокат зобов'язаний керуватися вказівками клієнта. Однак він також може керуватися вказівками іншого адвоката, який діє в інтересах того самого клієнта або бере участь у розгляді тієї ж справи за розпорядженням будь-якого компетентного органу.

3.1.2. Адвокат зобов'язаний надавати консультації клієнту або виступати від його імені своєчасно, сумлінно і старанно. Він несе особисту відповідальність за відмову слідувати вказівкам клієнта. Адвокат зобов'язаний інформувати клієнта про процес розгляду дорученої йому справи.

3.1.3. Адвокат не повинен здійснювати ведення справи, свідомо не відповідає рівню його професійної компетенції, без участі в ньому іншого адвоката, що володіє необхідною компетенцією.

3.1.4. Адвокат не повинен користуватися правом відмови від подальшої участі в розгляді справи, якщо обставини не дозволяють клієнту знайти іншого юриста без шкоди для клієнта.

3.2. Протиріччя інтересів

3.2.1. Адвокат може відмовитися від надання консультацій двом або кільком клієнтам, які беруть участь у розгляді однієї й тієї ж справи, або не виступати від їх імені за наявності суперечності інтересів клієнтів або обгрунтованої загрози виникнення такої суперечності.

3.2.2. Адвокат зобов'язаний припинити обслуговування обох клієнтів, у випадку вступу їх інтересів у взаємну суперечність, а також при виникненні загрози порушення конфіденційності або загрози незалежності самого адвоката.

3.2.3. Адвокат також зобов'язаний утриматися від обслуговування нового клієнта, якщо це загрожує виникненням загрози порушення конфіденційності відомостей, довірених йому колишнім клієнтом, або яка перебуває у розпорядженні адвоката інформація про стан справ колишнього клієнта здатна стати джерелом переваг для нового клієнта.

3.2.4. У випадку колективного здійснення адвокатами професійної діяльності, дія параграфів 3.2.1. та 3.2.3. цієї статті поширюється як на групу адвокатів у цілому, так і на кожного з адвокатів окремо.

3.3. Pactum de quota litis

3.3.1. Адвокат не повинен укладати pactum de quota litis.

3.3.2. Під поняттям «pactum de quota litis»мається на увазі угода, що укладається між адвокатом і клієнтом до винесення заключного рішення щодо знаходиться у розгляді справи, в якій клієнт є однією із зацікавлених сторін. Відповідно до угоди клієнт зобов'язується у випадку винесення рішення на його користь виплатити адвокату винагороду у вигляді грошової суми або який-небудь іншій формі.

3.3.3. Угода про виплату адвокату гонорару згідно з вартістю оспорюваного майна не є pactum de quota litis, якщо розмір винагороди визначено згідно з офіційною шкалою гонорарів або за наявності контролю з боку компетентного органу, юрисдикція якого поширюється на адвоката.

3.4. Регулювання розміру гонорарів

3.4.1. Розмір гонорару адвоката, що визначається у розумних межах і співвідносний з характером послуг адвоката, повинен бути заздалегідь відомий клієнту в повному обсязі.

3.4.2. Незалежно від існування будь-якої угоди між клієнтом і адвокатом, розмір гонорару останнього регулюється відповідно до статуту об'єднання адвокатів, членом якого адвокат є. У разі одночасного членства адвоката в кількох об'єднаннях, застосовується той статут, зміст якого найбільше відповідає змісту договору.

3.5. Попередня виплата гонорару

Якщо адвокат вимагає попередньої виплати гонорару і (або) компенсації можливих витрат, пов'язаних з виконанням ¬ ням замовлення клієнта, суми, що підлягають виплаті як гонорар і компенсації можливих витрат, не повинні перевищувати розумних розмірів.

У разі нездійснення клієнтом попередньої виплати, адвокат має право відмовитися від подальшої участі в розгляді справи або від надання послуг клієнту за винятком випадків, передбачених у пункті 3.1.4 цього Кодексу.

3.6. Розділ гонорарів з особами, які не є адвокатами

3.6.1. Викладене у наступному пункті не зобов'язує адвоката передавати частину гонорару особам, які не є адвокатами.

3.6.2. Відповідно до пункту 3.6.1 цього Кодексу адвокат може виплатити гонорар, комісійні або будь-які інші види компенсації спадкоємцям померлого адвоката або адвокату, раніше брав участь у розгляді справи, у розгляді якої тепер бере участь цей адвокат.

3.7. Юридична допомога

Адвокат зобов'язаний інформувати клієнта про можливість надання йому юридичної допомоги у разі потреби.

3.8. Кошти клієнта

3.8.1. У разі якщо в будь-який час у процесі розгляду справи адвокати розпоряджаються належними клієнту грошовими сумами (надалі званими «кошти клієнта»), для адвокатів є обов'язковим:

3.8.2. Кошти клієнта завжди повинні знаходитися на рахунку в банку або в будь-якій іншій організації, що дозволяє здійснення контролю з боку органів влади за переказом адвокатом на рахунок коштів, наданих клієнтом у його розпорядження, за винятком випадків наявності прямого чи опосередкованого розпорядження клієнта щодо використання коштів якимсь -небудь іншим чином.

3.8.3. У документах по рахунку, відкритому адвокатом для зберігання коштів клієнта, має міститися вказівка ​​на те, що дана операція здійснена адвокатом від імені і за дорученням клієнта або клієнтів.

3.8.4. На відкритому адвокатом рахунку або рахунках для зберігання коштів клієнта постійно повинна перебувати сума, рівна або перевершує загальну суму коштів клієнта, що знаходяться у розпорядженні адвоката.

3.8.5. Всі кошти клієнта повинні виплачуватися йому або за його вимогою, або за визначених ним умовах.

3.8.6. Виплати будь-якій особі з коштів клієнта, які здійснюються від його імені, включаючи:

а) виплати клієнту або в його інтересах, з коштів іншого клієнта,

b) виплату гонорару адвокату, повинні бути заборонені за винятком передбачених законодавством випадків або наявності безпосереднього або опосередкованого дозволу клієнта на їх здійснення.

3.8.7. Адвокат зобов'язаний вести фінансові документи щодо розпорядження ним коштами кожного клієнта окремо, яка повинна надаватися клієнту на його вимогу.

3.8.8. Компетентні органи усіх країн Співтовариства повинні володіти правом контролю і конфіденційного вивчення фінансових документів адвоката за наданими в його розпорядження коштами клієнта на предмет виявлення випадків порушення адвокатом підлягають виконанню правил і застосування до нього санкцій у разі виявлення вищевказаних порушень.

3.8.9. Стосовно до викладеного в наступному пункті і безвідносно до правил, що містяться в пункті 3.8.1, адвокат, який розпоряджається коштами клієнта, в процесі виконання ним професійних обов'язків на території однієї з держав Співтовариства повинен дотримуватися правил розпорядження коштами клієнта і ведення фінансової документації, встановлені компетентними органами Держави реєстрації.

3.8.10. Адвокат, який бере участь у розгляді справи або надає послуги клієнту на території Держави знаходження, може за наявності згоди між відповідними компетентними органами Держав реєстрації та Держави перебування керуватися у здійсненні професійної діяльності правилами, що діють на території Держави знаходження, виключаючи аналогічні правила, що діють на території Держави реєстрації . У цьому випадку адвокат зобов'язаний за можливості інформувати клієнтів про те, що він керується правилами держави перебування.

3.9. Професійне страхування

3.9.1. Адвокати завжди повинні бути застраховані від пред'явлення позовів, пов'язаних з недостатньою професійною компетентністю. Розмір страховки визначається в розумних межах співвідносно з ризиком можливих помилок, допущених адвокатами у ході здійснення професійної діяльності.

3.9.2. Стосовно до викладеного в наступному пункті, адвокат, який надає послуги клієнту або займається будь-якою іншою професійною діяльністю на території однієї з країн Співтовариства, має виконувати вимоги правил обов'язкової страховки від ризику професійної відповідальності, що діють на території Держави реєстрації.

3.9.3. Адвокат, який зобов'язаний укласти договір страхування на території Держави реєстрації відповідно до викладеного в попередньому пункті і який займається професійною діяльністю на території входить до Співтовариства Держави знаходження, повинен докласти всіх необхідних зусиль з метою укладення договору страхування у відповідності з правилами держави реєстрації щодо послуг клієнтам або інших видів професійної діяльності, які здійснюються ним на території входить до Співтовариства Держави знаходження.

3.9.4. Адвокат, не уклав договір про страхування відповідно до положень пункту 3.9.2. або не зобов'язаний укладати вищевказаний договір на території Держави реєстрації, у разі виконання ним професійних обов'язків на території входить до Співтовариства Держави знаходження повинен вжити необхідних зусиль з метою укладення договору про страхування від професійної відповідальності, якщо надані їм послуги клієнтам або інші види професійної діяльності здійснюються на основі вимог, еквівалентній вимогам, що пред'являються до адвокатів на території входить до Співтовариства Держави знаходження.

3.9.5. У разі неможливості укладання адвокатом договору про страхування відповідно до вищезгаданими правилами йому слід довести цей факт до відома клієнтів, які можуть пред'явити до нього вищезгаданий позов.

3.9.6. Адвокат, який займається професійною діяльністю на території входить до Співтовариства Держави знаходження, може за наявності угоди між компетентними органами, що входять до Співтовариства Держави реєстрації та Держави перебування, керуватися в якості заміни правил страхування, прийнятих у Державі реєстрації, правилами страхування, що діють на території Держави знаходження . У цьому випадку адвокату варто здійснити необхідні дії з метою сповіщення клієнта про те, що він застрахований згідно з правилами держави перебування.

IV. Взаємовідносини з судом

4.1. Застосовувані правила поведінки в суді

Адвокат, що знаходиться в залі суду або бере безпосередню участь у судових слуханнях у процесі розгляду справи, зобов'язаний підкорятися правилам поведінки, прийнятим для даного суду.

4.2. Чесне ведення розгляду

Адвокат завжди зобов'язаний належним чином дотримуватися принципу чесного ведення судового розгляду. Наприклад, адвокат не повинен вступати в контакт з суддею без попереднього повідомлення адвоката протилежної сторони або пред'являти судді будь-які предмети або документи, не попередивши заздалегідь адвоката іншої сторони, за винятком випадків, коли подібні дії передбачені правилами проведення судового розгляду.

4.3. Дії у суді

При дотриманні належної поваги до суду, адвокат зобов'язаний захищати інтереси клієнта сумлінно і з максимальною для нього вигодою, проте, не виходячи за передбачені законодавством межі.

4.4. Недостовірні або неправдиві відомості

Адвокат ні в якому разі не повинен повідомляти суду завідомо недостовірні або неправдиві відомості.

4.5. Взаємовідносини з арбітрами та іншими працівниками судових органів

Правила, що визначають поведінку адвоката в суді, поширюються також на його відносини з арбітрами і будь-якими іншими особами, які виконують обов'язки, прямо або побічно пов'язані із судочинством, у тому числі і на непрофесійній основі.

V. Взаємовідносини адвокатів

5.1. Дух корпоративної єдності

5.1.1. Дух корпоративної єдності представників даної професії передбачає відносини довіри і співробітництва, підтримувані адвокатами між собою і заради інтересів клієнтів і заради уникнення непотрібних спорів. Протиставлення професійних інтересів інтересам правосуддя та інтересам домагаються його осіб в будь-якому випадку визнається невиправданим.

5.1.2. Адвокат зобов'язаний визнавати усіх інших адвокатів із вхідних у Спільнота держав як колег за професією і поступати по відношенню до них відповідно до норм порядності і поваги.

5.2. Співробітництво адвокатів різних держав Співтовариства

5.2.1. Будь-який адвокат, рівень компетенції якого не досить високий для участі в розгляді будь-які справи, не повинен приймати вказівки від колеги з вхідного до Співтовариства держави. Він зобов'язаний допомогти колезі одержати необхідні відомості, що дозволяють йому належним чином проінструктувати адвоката, чий професійний рівень дозволяє надати дану послугу.

5.2.2. У процесі співробітництва адвоката з одного вхідного до Співтовариства держави з адвокатом з іншої держави Співтовариства обидва вони зобов'язані брати до уваги можливі відмінності між законодавчими системами, а також організаціями адвокатів, їх компетенцією і обов'язками у відповідних державах Співтовариства.

5.3. Взаємна листування адвокатів

5.3.1. У разі якщо адвокат, який надіслав будь-яке повідомлення знаходиться в іншій державі Співтовариства адвока ¬ ту, бажає додержання конфіденційності або має намір уникнути нанесення шкоди, йому слід відкрито заявити про свої наміри при відправленні документа.

5.3.2. Якщо одержувач повідомлення не здатний забезпечити збереження конфіденційності або не нанесення шкоди, йому слід повернути документ відправнику, не розкриваючи його зміст іншим особам.

5.4. Гонорари за рекомендацію

5.4.1. Адвокат на власний розсуд має право вимагати і приймати від іншого адвоката або іншої особи гонорар, комісійні або будь-яке інше винагороду за дачу рекомендації або допомогу в пошуку клієнта.

5.4.2. Адвокат на власний розсуд має право виплачувати гонорар, комісійні або будь-яке інше винагороду за отримання ним рекомендації або допомогу в пошуку клієнта.

5.5. Відносини з протилежними сторонами

Адвокат не повинен повідомляти будь-які відомості особі за наявності у нього інформації, що воно або отримує консультації від іншого адвоката, або цей адвокат виступає від її імені; за винятком випадків наявності домовленості з адвокатом протилежної сторони (в останньому випадку адвокат зобов'язаний інформувати адвоката протилежної сторони про повідомлення ним вищевказаних відомостей).

5.6. Заміна адвоката

5.6.1. Адвокат, який одержав вказівку представляти інтереси клієнта замість іншого адвоката, зобов'язаний сповістити про це останнього і, відповідно до пункту 5.6.2, не приступить до виконання професійних обов'язків, не переконавшись в існуванні необхідних домовленостей щодо гонорару і компенсацій, виплачуваних іншого адвоката. При цьому новий адвокат не несе відповідальності у зв'язку з виплатою гонорару і компенсації іншого адвоката.

5.6.2. У разі необхідності вжиття термінових заходів в інтересах клієнта, до того як можуть бути виконані умови, передбачені в пункті 5.6.1, адвокат може приступити до виконання професійних обов'язків за умови негайного повідомлення іншого адвоката.

5.7. Фінансові зобов'язання

У випадку, якщо в процесі підтримки професійних відносин між членами об'єднань адвокатів держав Співтовариства адвокат не обмежується дачею рекомендацій іншому адвокату або представленням його клієнту, а сам доручає кореспонденту брати участь у розгляді кожної справи або звертається до нього за консультацією, адвокат несе особисту відповідальність, навіть у разі неплатоспроможності клієнта, за виплату гонорарів і компенсацію витрат і витрат, яка належить його закордонному кореспонденту. Проте вищезгадані адвокати при встановленні професійних відносин мають право укласти спеціальну угоду з даного питання. Надалі адвокат-поручитель має право обмежити відповідальність за фінансовими зобов'язаннями певними сумами гонорару і компенсації витрат і витрат за умови попереднього повідомлення кореспондента про відмову від відповідальності.

5.8. Навчання молодих адвокатів

З метою подальшого підвищення взаємної довіри і співробітництва адвокатів держав Співтовариства, що здійснюється в інтересах клієнтів, уявляється необхідним більш розширене поширення інформації про законодавство і юридичні процедури, що існують у різних державах Співтовариства. Зважаючи на вищесказане і з урахуванням необхідності адекватної професійної підготовки молодих адвокатів, адвокатам слід приділяти належну увагу навчанню молодих колег з інших держав Співтовариства.

5.9. Вирішення спорів між адвокатами різних держав Співтовариства

5.9.1. Якщо, на думку адвоката, його колега з іншої держави Співтовариства допустив будь-яке порушення правил професійної етики, йому слід звернути на цей випадок увагу інших колег.

5.9.2. У випадку виникнення спору між адвокатами з різних держав Співтовариства, пов'язаного з будь-яким питанням їх професійної діяльності, слід по мірі можливості спробувати вирішити його шляхом взаємної згоди.

5.9.3. У разі виникнення ситуацій, передбачених у пунктах 5.9.1 і 5.9.2, адвокат не повинен робити будь-яких юридичних дій, спрямованих проти його колеги з іншої держави Співтовариства без попереднього повідомлення об'єднань адвокатів, членами яких вони обидва є, з метою надання об'єднанням адвокатів можливості щодо врегулювання вищевказаного спору.